หน้าหลัก / เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์

ศูนย์พระราชบัญญัติเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561


ชื่อเรื่อง : ศูนย์พระราชบัญญัติเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561

รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้แทนกรมการจัดหางานรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการโดดเด่นปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สังคมไทยไร้ทุจริต” โดยกล่าวว่า รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเมืองที่ดี (Good Governance) ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม คือการปฏิบัติตามกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 2. หลักคุณธรรม คือการยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 3. หลักความโปร่งใส ประชาชนเข้าถึงเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน 4. หลักการมีส่วนร่วม คือให้โอกาสบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการ 5. หลักความรับผิดชอบ คือตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6. หลักความคุ้มค่า มีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา “ราชการ 4.0” ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

วันที่บันทึกเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา :


ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 2360924 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558