Skip Navigation Links.
เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์
Collapse ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้มดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
Collapse เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาตามมาตรา 7เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาตามมาตรา 7
Collapse เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาตามมาตรา 9เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาตามมาตรา 9
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน
9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ เอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
9(7)มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
9(8)เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
สัญญาอื่นๆ
Collapse การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯการประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ

ศูนย์พระราชบัญญัติเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561


เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา

1  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น


2  การเสนอขอประกาศชื่อนิติบุคคล และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒


3  คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
1  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกัเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาายจ้างเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ ๕


2  ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้การจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๖


3  ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Poimt System) ครั้งที่ ๖


4  ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๔ และรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๔


5  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Coopertion on the Placement of Workers : TIC)" ครั้งที่ ๑๔1  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน และ จัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช


2  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 5 ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


3  สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


4  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์ชินิเพล็กซ์ นนทบุรี) เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2562" ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศูยบ์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี) ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


5  สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561" เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้างสรรเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาร้อยเอ็ดพลาซ่า ชั้น 41  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเจาะจง


2  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


3  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


4  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


5  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา (เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา) โดยวิธีคัดเลือก1  สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 กรมการจัดหางาน


2  สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 กรมการจัดหางาน


3  สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 กรมการจัดหางาน


4  สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 กรมการจัดหางาน


5  สรุปผลการดำเนินการจัดเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 กรมการจัดหางาน

ศูนย์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน |เคล็ดลับเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 2360846 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558